Friday, October 31, 2008

'atamanna 'an naltaqiya marratun ukhra fi 'usbu' alqoodim

Alyaum Sabtu wa Ahad nihayatul usbu'l uthlah. Ana ma'a zauji 'Uridu 'an azhabu ilal qariah fi hazihi allail bisaiyarah. somma saanuqabilu wa ummi wa abi insyaallah.Ma azurni ilaika min zaman. Sanazhabu 'an sanusafiru ilal baituha wa naartaha wa nanamu. Ghadan fi alyaum Ahad sanafiru ilal Kuantan. Haza baiti hunaka. Fi Kuantan sanuzura ikhwah,waakhawat,waladun wa ukhtun wa hafidah. Wa nasala ilal kuantan, atammana 'an naa'ta'assyaa ma'a 'a'ilatii!!! somma sanimna alail. waba'da zalika sanoraja' ilal kajang wa sanarokib fil ta'rah insyaAllah.

.. Atamanna 'an sanafiru ilal qariah wa madinatul kuatan barakallah.
saauktub alnas marratun ukhra fi usbu' alqoodim insyaAllah.

4 comments:

ana abdun min ibadillah.. said...
This comment has been removed by the author.
Ilmi Nadhrah Katiman said...

assalamualaikum ya mama!..

kholastu imtihan alpharmacology wa hiya sokbun lakinna natijah mithlu imtihan qodimah. jibtu akbar min 70% alhamdulillah..

zahraa jamilatun wa katheerun jiddan!

wa mama, 'indi fikrah jameelah.. letaklah chatbox dkt dlm blog mama.. senang sikit nak komen.. hehe cabaran baru!!.. mehnah jadidah!

mimi

ssalmi said...

Alhamdulillah, mubaarakun!!Ilmi..Annaka najahtin fi imtihan. kaifa uktub an uslob chatbox qarib
lil bloggy???

Sharifah Salmiyah Syed Agil said...

man ana abdun min ibadillah? masaaul nur! kaifa haluk? hal mumkin 'an 'arifu alinsan?